-:- เดือนสี่ บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ....

<< < (2/2)

เทพสายลม:


๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์  

.....พระเจ้ากรุงสญชัยไปพบพระเวสสันดร ต่างองค์ต่างเกิดความปิติและ
โศกสลดจนสลบไปทั้งหกพระองค์ พระอินทร์จึงบันดาลให้เกิดฝน
โบกขรพรรษตกลง ณ บริเวณอาศรม ประพรมกษัตริย์ทั้งหกกลับพื้นขึ้น๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์

.....พระเวสสันดรกลับคืนพระนคร ทรงบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่อีกครั้ง
หนึ่ง เสวยราชย์อยู่จนพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษาก็สิ้นพระชนม์ ไปอุบัติใน
สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกล่าวถึงการมาอุบัติใหม่ คือ กลับพระชาติมาเกิดเป็น
พระสิทธัตถกุมาร บุคคลอื่น ๆ ก็กลับชาติมาเกิดเช่นเดียวกันชูชกกลับชาติ
มาเกิดเป็นพระเทวทัต นางอมิตตดากลับชาติมาเกิดเป็นนางจิญจมาณวิภา
เป็นต้น


การแห่ผะเหวด พอตอนบ่ายชาวบ้านมารวมกันที่วัด เตรียมตัวจัดขบวนแห่ไปอัญเชิญผะเหวดสันดรและ
นางมัทรีเข้าเมือง โดยสมมุติให้ผะเหวดสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง โดยสมมติให้ผะเหวดสันดรและนางมัทรี
ไปอยู่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นป่าจริงหรือทุ่งนา หรือลานหญ้าก็ได้แล้วแต่ภูมิประเทศจะอำนวย แล้วทำำ
พิธีบายศรีสู่ขวัญผะเหวดสันดรกับนางมัทรีนิมนต์พระเทศน์กัณฐ์ฉกษัตริย์ เสร็จแล้วกล่าวอันเชิญผะเหวดสันดร
และนางมัทรีเข้าเมือง โดยหามเสลี่ยงพระพุทธรูป และพระภิกษุออกก่อน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว