จังหวัดอ่างทอง

(1/1)

ไทรักถิ่น:
      จังหวัดอ่างทอง
ชื่อเดิม เมืองวิเศษไชยชาญ
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด รูปรวงข้าวสีทองอยู่ในอ่างทองคำ
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะพลับ
คำขวัญประจำจังหวัด พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง   โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน     


ไทรักถิ่น:
พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า
ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน


ความหมาย


                    พระสมเด็จเกษไชโย หมายถึง พระเครื่องสมเด็จวัดไชโย ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)
แห่งวัดระฆังโฆสิตารามเป็นผู้สร้าง โดยเหตุที่ท่านกำเนิดในเขตอำเภอไชโยจึงสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้
เป็นอนุสรณ์ และเป็นไปตามคติโบราณกล่าวคือ พระเถระแต่กาลก่อนมักสร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ใน
ปูชนียสถานเพื่อเป็นการสืบทอดศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายว่า สืบต่อไปข้างหน้าแม้เจดีย์วิหารจะสูญไป
ใครขุดพบพระพิมพ์ก็จะได้เห็นพระพุทธรูปและได้ทราบว่า เคยมีพระพุทธเจ้า เป็นการน้อมรำลึกถึงเพื่อ
บูชาเจริญพุทธานุสสติต่อไป

                หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ หมายถึง พระมหาพุทธพิมพ์ หรือหลวงพ่อโตวัดไชโยวรวิหาร เป็นพระพุทธรูป
ปางสมาธิ มีพุทธลักษณะโดดเด่น เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นแทนหลวงพ่อโตองค์เดิมที่สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) สร้าง แต่หักพักลงเนื่องจากการบูรณะและการสร้างโบสถ์วิหารและได้รับ
พระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป                วีรไทยใจกล้า หมายถึง วีรชนครั้งศึกบางระจันประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๙ สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นชาว
วิเศษชัยชาญ ได้แก่ นายดอก นายทองแก้ว ยังมีนายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง ชาวบ้านสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา ได้สร้างวีรกรรมในศึกบางระจัน โดยมีนักรบจากค่ายบางระจันอีก จำนวน ๕ คน นอกจากนี้
ยังมีนักรบผู้กล้าชาววิเศษชัยชาญ อีกอาทิ ขุนรองปลัดชู รวมกำลังชาวบ้านอีก ๔๐๐ คน อาสาไปสกัด
ทัพพม่า และปะทะกันที่อ่าวหว้าขาว(เหนือที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบัน) เมื่อ ๓๐๐ ปีเศษมาแล้ว
ได้สร้างวัดสี่ร้อย เป็นอนุสรณ์                ตุ๊กตาชาววัง หมายถึง ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ของชาวตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก ซึ่งได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯส่งอาจารย์ ๒ ท่าน
คือ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ และอาจารย์เสริมศรี บุนนาคมาช่วยสอนชาวบ้านให้ประดิษฐ์ตุ๊กตาชาววัง
เป็นอาชีพเสริม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ชาวอำเภอป่าโมกได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
เป็นอันมาก ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมมีดินเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ไม่ต้องลงทุน จึงสามารถนำมาปั้น
ตุ๊กตาได้ ปัจจุบันเป็นงานหัตถกรรมที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศ
 
 

                โด่งดังจักสาน หมายถึง หัตถกรรมเครื่องหวาย ของชาวอำเภอโพธิ์ทอง ซึ่งมีมาตั้งแต่ปลายสมัย
กรุงศรีอยุธยา ส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เต็มไปด้วยไผ่สีสุก และไผ่เหลือง ทำเครื่องจักสานได้ทุกรูปแบบ
สมัยก่อนจะสานเครื่องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ปัจจุบันพัฒนารูปแบบเป็นที่นิยมทั่วไปสามารถจำหน่ายใน
ท้องถิ่นอื่น จนกระทั่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของจังหวัดอ่างทอง และระดับประเทศ เคยได้นำขึ้น
ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และปี ๒๕๒๕ โปรดให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมาชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในเขตตำบลบางเจ้าฉ่า และพระราชทาน
พันธุ์ไผ่สีสุก ทรงปลูกไว้เป็นปฐมฤกษ์ "พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่" เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันทั่วไป                 ถิ่นฐานทำกลอง หมายถึง หัตถกรรมการทำกลองของชาวบ้านปากน้ำ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก
อันเป็นแหล่งทำกลองที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมเล็กๆ
ใช้แรงคน ดัดแปลงมาใช้เครื่องจักรผลิตกลองได้เป็นจำนวนมาก และมีคุณภาพดี ปัจจุบัน เป็นสินค้าส่งออก
ที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่ง ของประเทศไทย ผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำกลองคือ กำนันหงษ์ฟ้า หยดย้อย
ได้รับพระราชทานรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างศิลปะ และการช่างฝีมือประจำปี
๒๕๓๓ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                 เมืองสองพระนอน หมายถึง จังหวัดอ่างทองมีพระนอนมากกว่า ๒ องค์ แต่ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองและ
มีพุทธลักษณะงามมากสององค์คือพระนอนที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง กับพระนอนวัดป่าโมก
วรวิหาร อำเภอป่าโมก  

       พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่
ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองตลอดองค์นอนตะแคงขวา มีความยาวจากพระเกศ ถึงพระบาท ๑๑ วา ๑ ศอก
๑๐ นิ้ว หนุนพระเขนย รูปทรงกระบอก ๓ ใบลดหลั่นกันไป แล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์ที่มีลวดลายวิจิตรงดงาม
ที่สุด ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า ได้ลอยมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรช่วยกันชะลอไว้บนฝั่ง ต่อมาพระเจ้าอยู่หัว
ท้ายสระ โปรดเกล้าฯให้พระยาราชสงคราม ชลอเลื่อนอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วิหารซึ่งสร้างขึ้นใหม่
 พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มี
ความยาว ๕๐ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในยุคพระเจ้าเลอไท ซึ่งสืบราชสมบัติต่อจากพ่อขุนรามคำแหงผู้เป็น
บิดา ได้เสด็จทางชลมารคผ่านลำน้ำปิง ยม เพื่อไปนมัสการพระฤาษีสุกกะทันตะ ผู้เป็นพระอาจารย์ของ
พระองค์ และอาจารย์ของพระบิดาด้วย ได้ประทับแรมอยู่ในเขตกรุงละโว้ ณ เขาสมอคอน ๕ เพลา ผ่านลำน้ำ
เจ้าพระยา ล่องไปถึงลำน้ำน้อย เข้าคลองบางพลับ ประพาสท้องทุ่ง เป็นช่วงเวลาน้ำบ่า ได้ให้สร้างพลับพลา
ประทับแรม ณ โคกบ้านบางพลับ ขณะประทับแรม ยามสาม ได้เกิดศุภนิมิตทอดพระเนตรเห็นลูกไฟดวงใหญ่
ลอยขึ้นเหนือยอดไม้ แล้วหายไปในอากาศ ทางทิศตะวันออก ทรงปีติโสมนัส โปรดให้สร้างพระพุทธไสยาสน์
ให้นายบ้านเกณฑ์แรงงานทั่วดินแดนแม่น้ำน้อยจำนวน พันคนเศษ ขุดบ่อถมดินเป็นโคกสูง ๓ วา อีกส่วนหนึ่ง
ระดมทำอิฐ (เรียกว่า "โคกเผาอิฐ" และตำบลท่าอิฐปัจจุบัน) พระพุทธไสยาสน์เดิมมีความยาว ๒๐ วา สร้าง แล้วเสร็จเมื่อ เดือน ๕ พ.ศ. ๑๘๗๐ ใช้เวลาสร้างนาน ๕ เดือนขนานนามว่า "พระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิต" สมัยต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ สร้างวิหารครอบองค์ ต่อมาวิหารถูกอสุนีบาต พังทลายลงเหลือเพียงเสา ชาวบ้าน

เรียก "โคกพระนอน" ฤดูน้ำหลากจะเหลือเพียงโคกพระนอนเท่านั้น ชาวบ้านได้อาศัยพายเรือมาแวะพัก เมื่อ เสียกรุงครั้งที่ ๑ ถูกพม่าจุดไฟเผา จึงกลายเป็นวัดร้างมากว่า ๑๐๐ ปี ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสมัย พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันพระพุทธไสยาสน์นอน อยู่กลางแจ้ง วิหารพังเหลือเพียงเสา และที่ปลายพระบาทมีกุฏิสร้างขึ้นใหม่ บริเวณหน้าพระพุทธไสยาสน์ มีรูปปั้นชายคนหนึ่ง ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เป็นรูปปั้นของขุนอินทประมูล นายอากรซึ่งได้ยักยอกเงินภาษี แอบมาสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ไว้ ครั้นพระมหากษัตริย์ทรงทราบ เรียกไปซักถาม ขุนอินทประมูล
ไม่ยอมรับ เกรงว่าจะไม่ได้รับส่วนบุญ จึงถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนจนตาย พระนอนองค์นี้ จึงได้รับขนานนามว่า "พระนอนขุนอินทประมูล"ข้อมูลทั่วไป :

     อ่างทอง เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ และภูเขา มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา

     อ่างทองเป็นจังหวัดซึ่งอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก เป็นจังหวัดบ้านเกิดของนายดอกนายทองแก้ววีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดที่มีความสะอาดสวยงามและมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายกว่า 200 วัด อันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของชาติไทยประวัติความเป็นมา :

       อ่างทองเดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายตอนโดยเฉพาะในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาและทำให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน ปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า “อ่างทอง” เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า

       จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาเขตและการปกครอง :

     จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้ มีอาณาเขตติดต่อคือ

ทิศเหนือ จดจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก จดจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จดจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ จดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเดินทาง :
ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง คือ

     เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ แยกเข้าเส้นทางสายเอเชีย ผ่านอำเภอบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา - อำเภอบางปะหัน - อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร

     เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางตัดใหม่ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า - ตลิ่งชัน เข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผ่านจังหวัดนนทบุรี - ปทุมธานี - พระนครศรีอยุธยา - สุพรรณบุรี - อ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

      เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอำเภอบางไทร - อำเภอเสนา - พระนครศรีอยุธยา จากนั้น ใช้เส้นทางหมายเลข 3263 และต่อเข้า ทางหลวง หมายเลข 309 เข้าอำเภอป่าโมก - อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร

หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

ทางรถโดยสารประจำทาง

       บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ-อ่างทอง ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ทุกวัน สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66, 0 2936 3603 เว็บไซต์ www.transport.co.th

การเดินทางจากอำเภอเมืองอ่างทองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง - กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ทอง 11 กิโลเมตร
อำเภอป่าโมก 12 กิโลเมตร
อำเภอวิเศษชัยชาญ 13 กิโลเมตร
อำเภอไชโย 15 กิโลเมตร
อำเภอแสวงหา 25 กิโลเมตร
อำเภอสามโก้ 27 กิโลเมตรการเดินทางจากอ่างทองไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา 31 กิโลเมตร
สิงห์บุรี 40 กิโลเมตร
สุพรรณบุรี 44 กิโลเมตร
ลพบุรี 67 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3561 1235
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ โทร. 0 3561 1025
สถานีตำรวจอำเภอเมืองอ่างทอง โทร. 0 3561 1000
โรงพยาบาลอ่างทอง โทร. 0 3561 1520, 0 3561 5111


ไทรักถิ่น:
ข้อมูลที่พัก โรงแรม จังหวัดอ่างทอง

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก) 
 
อำเภอเมือง

ซี.แอล. การ์เด้น อินน์ ๔๒ ม.๑๑ ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๗๗๕, ๐ ๓๕๖๑ ๒๖๑๔-๘ โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๐๑๔ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓๘๐–๘๐๐ บาท

บัวหลวง ๑๕/๑ ถ.อ่างทอง-ป่าโมก ต.โพสะ โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๑๑๖, ๐ ๓๕๖๑ ๑๘๐๐ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๑๗๐–๗๐๐ บาท

สยามอินน์ ๔๑/๒ ถ.สายเอเชีย ต.บ้านอิฐ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๖๐ บาท

อ่างทองโฮเต็ลและอ่างทองบังกะโล ๖๒ ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๗๖๗, ๐ ๓๕๖๒ ๖๑๓๘-๔๐ โทร

สาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๗๖๘ จำนวน ๑๕๒ ห้อง ราคา ๒๒๐-๙๐๐ บาท มีบังกะโล ๘ ห้อง ราคา ๒๔๐-๒๘๐ บาท

อำเภอไชโย

ไชโย ๒๓๕ ม.๑ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อำเภอโพธิ์ทอง

โพธิ์ทอง อินน์ ใกล้ตลาดกมล ๑๗๑/๑๗-๒๑ ม.๖ ต.อ่างแก้ว โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๑๑๓๙-๔๐, ๐๘ ๑๕๘๔ ๒๔๐๕ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท

อำเภอวิเศษชัยชาญ

วิเศษอินน์ ๓๘๐ ม.๗ ถ.สุพรรณ-ท่าเรือ ต.ศาลเจ้าโรงทอง โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๙๐๔ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๓๒๐-๓๕๐ บาท
 
 ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดอ่างทอง  (รหัสทางไกล 035)

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด หน้าโรงแรมอ่างทอง

โกเฮง ๖๒ ต.ศาลาแดง โทร ๐ ๓๕๖๑ ๒๐๗๓ (อาหารแนะนำ เป็ดน้ำแดง กุ้งราดซอส)

โกเฮงอาหารอีสาน (ตรงข้ามโรงแรมอ่างทอง) ๑๒๙/๑-๒ ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ตลาดหลวง โทร.๐ ๓๕๖๑ ๒๐๗๓ (จำหน่ายอาหารอีสาน เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

กำธรโภชนา ๙/๓ ม.๒ ถ.โพธ์พระยา-ท่าเรือ ต.ศาลาแดง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๒๒๘๘, ๐๘ ๗๙๐๓ ๔๔๖๔(จำหน่ายอาหารไทยตามสั่ง อาหารแนะนำ ปูหลน แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ฉู่ฉี่ปลาน้ำเงิน เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๓๐ น.)

คุณหนู ๗๗ ถ.เลี่ยงเมือง ต.โพสะ โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๐๘๐๕, ๐ ๓๕๖๑ ๓๑๓๙, ๐ ๓๕๖๒ ๐๓๘๖ (จำหน่ายอาหารไทยตามสั่ง อาหารจีน แนะนำ ผัดไทยไร้เส้น สุกรซ่อนรูป ปลาช่อนห่อใบ เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

บ้านบ่อนไก่ ๗๗ ม.๑ ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ (จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ปลาเผา ปลาแม่น้ำ)

พจนาอาหารทะเล ๓/๑๘ ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ โทร ๐ ๓๕๖๑ ๑๘๕๐ (อาหารตามสั่ง จัดโต๊ะจีน รับประชุมสัมมนา อาหารแนะนำ ปลาทับทิมสามรส ปลากะพงนึ่งมะนาว และหมูสะดุ้ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐–๒๑.๐๐ น.)

แพอ่างทอง ตรงข้ามเทศบาลเมืองอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๓๐๑ (อาหารประเภทปลา เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐น.)

ย่านซื่อปลาเผา ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี (สายเก่า) โทร ๐ ๓๕๖๒ ๕๔๒๕, ๐๘ ๑๘๓๒ ๙๒๔๕ (อาหารประเภทปลาน้ำจืด อาหารตามสั่ง อาหารแนะนำ ยำทับทิมกรอบ แกงหอย เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๑.๐๐น.)

รัชนี (เยื้องเรือนจำ) ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง

ร่มไทร ๖๓ ม.๕ ถ.สายเอเชีย ต.บ้านอิฐ โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๔๗๘, ๐ ๓๕๖๒ ๐๗๕๘-๙ (ข้าวแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เปิด ๒๔ ชั่วโมง)

เล็กบ้านรอ (ไปทางวัดอ่างทองวรวิหาร) ๓๕ ถ.เทศบาล ๓ ต.บางแก้ว โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๒๐๗๐ (อาหารพื้นบ้าน เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)

อำเภอป่าโมก

ไก่ชน ๖/ก ม.๑ ต.ป่าโมก โทร ๐ ๓๕๖๑ ๓๙๑๘ (อาหารไทย อาหารแนะนำ สาวสองหน้า ปลากรายลวกลูกชิ้น เปิดบริการ ๑๑.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

ป่าแก้ว ๑๔๗ ม.๒ ต.อินทประมูล โทร ๐๘ ๑๒๗๔ ๒๘๗๕ (อาหารตามสั่ง เน้นอาหารป่า อาหารแนะนำ แกงส้มชะอมปลาเผา, ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)

อำเภอไชโย

เทวราช โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๗๑๐๒
อำเภอโพธิ์ทอง

กมลภู โรงแรมโพธิ์ทองอินน์ ตลาดกมล ๑๗๑/๑๗-๒๑ ม.๖ โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๑๑๓๙ (อาหารตามสั่ง อาหารแนะนำ แกงเลียงกุ้งสด ปลาผัดพริกไทยดำ ผัดตะไคร้ เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๔.๐๐ น.)

ตั้งตังอา (โกอ่าง) (ปากทางเข้าวัดศรีขันธาราม) ๔๒๕-๔๒๖ ต.โพธิ์ทอง โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๑๐๐๙

เรือกลางสวน ๑ ม.๑ ต.บ่อแร่ โทร ๐ ๓๕๖๐ ๑๖๗๓–๔, ๐๘ ๙๘๑๔ ๔๔๖๙ (อาหารตามสั่ง อาหารจีน-ไทย เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น.)

อำเภอวิเศษชัยชาญ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ๙๐ ม.๑ ต.สี่ร้อย โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๒๒๑๔ (ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๑๔.๓๐ น.)

กุ๋ยโภชนา ๗/๒๙๓-๔ ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ศาลเจ้าโรงทอง โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๒๙๓, ๐๘ ๑๘๔๘ ๙๐๑๖ (อาหารไทย อาหารจีน เป็ดพะโล้ สลัดหมู–เนื้อสัน เปิดเวลา ๐๙.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

จิ๋มโภชนา ๙๖ ม.๔ ต.ไผ่จำศีล โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๖๖๐, ๐๘ ๙๑๒๓ ๙๙๔๑ (อาหารตามสั่ง อาหารแนะนำ ผัดตะไคร้ ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

ตี๋ปลาเผา ๑๒๑/๓ ม.๕ ต.ท่าช้าง (อาหารแนะนำ ปูนึ่ง ต้มยำปลาเทโพ ลูกชิ้นปลากรายลูก)

เสมอใจ ๑๒๑/๓ ม.๕ ต.ท่าช้าง (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

อำเภอสามโก้

พรโชคชัย ม.๒ ถ.โพธิ์พระยา-อ่างทอง ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๙๑๕๕ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐–๑๗.๐๐ น.)ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

อำเภอเมือง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกชุมชนวัดชัยมงคล ๙๑/๑ ต.ตลาดหลวง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๙๗๐, ๐๘ ๑๒๙๗ ๙๑๓๒

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา พรเพ็ญ ถิ่นว่อง ๓๓/๓ ม.๔ ต.มหาดไทย โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๙๐๖๒, ๐ ๓๕๖๓ ๙๐๒๐

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ผักตบชวา บังอร บุรีรักษ์ ๑๘ ม.๔ ต.ศาลาแดง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๗๐๐, ๐ ๓๕๖๒ ๕๔๔๐

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ประนอม เกตุลอย ๑๙/๒ ม.๓ ต.มหาดไทย โทร. ๐๘ ๙๗๘๔ ๔๐๔๓, ๐๘ ๗๐๙๐ ๖๔๔๑

ดอกไม้ทำจากผ้า อารมณ์ ศิริบุตร ๓๙ ถ.เทศบาล ๑ ต.ตลาดหลวง

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยสังเคราะห์ สุฑาทิพย์ แจ่มสว่าง ๓๘/๖ ถ.เทศบาล ๑ ต.บางแก้ว โทร. ๐๘ ๙๒๑๗ ๑๙๖๓

ตุ๊กตาจิ๋วจากดินไทยสังเคราะห์ ไมตรี แจ่มสว่าง ๕๙/๖ บ้านพักการไฟฟ้า ต.โพสะ โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๐๐๑ (ร้าน ถ.ชายน้ำ อยู่เลยสถานีตำรวจ เปิด ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ โทร.๐๘ ๙๒๑๗ ๑๙๖๓)

ผลิตภัณฑ์กะลาไทย นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ ๕๒/๑ ม.๒ ต.ป่างิ้ว

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ปราณี จันทวร ๑๙ ม.๑ ต.คลองวัว โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๓๗๖๙, ๐๘ ๙๙๐๐ ๓๔๗๔ และ เฉลย สุขเจริญ ๕๐ ม.๒ ต.บ้านรี โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๒๔๒๙ (เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ผลิตภัณฑ์เซรามิก ณรงค์ ปันธรรม ๙๑/๑ ถ.เทศบาล ๕ ต.ตลาดหลวง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๙๗๐, ๐๘ ๑๒๙๗ ๙๑๓๒

ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล คนึงนิตย์ สอนไว ๗๐ ม.๑ ต.คลองงัว โทร. ๐๘ ๑๗๕๗ ๓๐๗๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๐๘๑๐

อำเภอป่าโมก

กล้วยเบรคแตก กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางเสด็จ ๑/๑๘ ม.๖ ต.บางเสด็จ โทร. ๐ ๓๕๖๖ ๑๙๕๐-๑,
๐๘ ๑๘๕๒ ๐๕๙๘, ๐๘ ๑๙๔๖ ๕๔๕๗

กลอง ศูนย์หัตถกรรมตำบลเอกราช นายเฉลิม เผ่าพยัคฆ์ ๓๕ ม.๖ ต.เอกราช

เครื่องประดับเงิน–ทอง ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอป่าโมก โรงเรียนวัดสระแก้ว ๑/๑๘ ม.๖ ต.บางเสด็จ

คุณละออง เกตุแจ่ม ๔๖ ม.๖ ต.เอกราช โทร. ๐๘ ๑๘๙๙ ๕๐๗๗, ๐๘ ๑๗๓๔ ๑๔๐๖, ๐ ๓๕๖๖ ๑๙๑๔ (จำหน่ายกลองทุกชนิด เปิดบริการ ๐๗.๐๐–๑๘.๐๐ น.)

ตุ๊กตาชาววัง รุจี วิจิตรานุรักษ์ ๖๗/๒ ม.๑ ต.บางเสด็จ โทร. ๐๘ ๑๒๕๕ ๕๖๕๔ และ ศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววังวัดท่าสุธาวาส ต.บางเสด็จ โทร. ๐ ๓๕๖๖ ๒๙๙๕ เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.)

บ้านเรือนไทยจำลอง (ของจิ๋ว) สมปอง ตันพานิช ๑/๘ ม.๖ต.บางเสด็จ โทร. ๐๘ ๙๕๐๗ ๓๖๓๙
สำหรับอิฐมีจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานทำอิฐทั่วไปที่อำเภอป่าโมก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก โทร. ๐ ๓๕๖๖ ๑๕๐๘

อำเภอไชโย

กระถางไม้มงคล สมใจ พวงทอง ๘/๓ ม.๓ ต.ไชโย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ๑๙ ต.ไชยภูมิ โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๑๕๗๑, ๐๘ ๑๔๘๗ ๙๑๕๙(จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภท โคมไฟ แจกัน กระเป๋าถือ)

กลุ่มสตรีแม่บ้านดงพิกุล ต.ไชโย โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๗๑๑๒, ๐๘ ๑๙๙๑ ๔๒๙๘ (จำหน่ายพืชผักสมุนไพรแช่อิ่ม เช่น ลูกมะกรูด ลูกตำลึง กระชาย มะนาว มะระ พริกหยวก บอระเพ็ด )

โคมไฟดินเผา สมบัติ เกตุถาวร
แจกันกะลามะพร้าว สาคร สมบูรณ์ ๒๐ ม.๒ ต.ไชโย

แจกันดินเผา สมบัติ เกตุถาวร ๓๘/๑ ม.๒ ต.จรเข้ร้อง โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๑๔๒๒

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว สุกัญญา ชัยยะ ๒๓๓/๑๐ ม.๑ ต.จรเข้ร้อง

หมอนอิงสม็อก วิไล นกน้อย ๒๓๓/๑ ม.๑ ต.จรเข้ร้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๙๑๒๐

อำเภอโพธิ์ทอง

กระเป๋าถือไม้ไผ่สานลายไทย พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า กำนันสุรินทร์ โทร. ๐๘ ๑๕๘๗ ๔๒๒๖

กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า เรณู ทองงาม ๑๐ ม.๘ ต.บางเจ้าฉ่า โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๔๔๗๓, ๐๘ ๑๘๕๑ ๕๖๕๙

เก้าอี้พิงทรงกลม สมศรี สารฤก ๙๒ ม.๙ ต.ยางซ้าย

โต๊ะ เก้าอี้ชุดรับประทานอาหาร พรชัย องค์ประดิษฐ์ ๔๒/๑ ม.๔ ต.บางพลับ

โซฟา ชลอ ฝากมิตร ๑ ม.๘ ต.ยางซ้าย

เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา อภิญญา เจริญวิพัฒนศิริ โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๑๗๐๑, ๐๘ ๑๔๙๙ ๖๔๐๔ เปิดบริการ ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. ปิดวันอาทิตย์)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรศรีพราน ๑๑๘ หมู่ ๒ ต.ศรีพราน โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๕๑๔๑ (จักสานพลาสติกส่งออกต่างประเทศ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๐๐๔๓
อำเภอแสวงหา

กระเช้ากล้วยไม้ สุนันทา ปลูกงาม ๙ ม.๙ ต.แสวงหา โทร.๐ ๓๕๖๔ ๘๔๒๔

กระเช้าของขวัญ นิรันทร์ เทียมทอง ๑๐๑ ม.๓ ต.บ้านพราน

กระถางกล้วยไม้ สยาม ศรีทับทิม ๑/๒ ม.๑๐ ต.แสวงหา

เก้าอี้นอนก้านตาล เสถียร พูญทัศน์ ๕๕/๑ ม.๕ ต.ห้วยไผ่ โทร.๐ ๓๕๖๔ ๘๑๑๑, ๐๘ ๑๗๔๕ ๖๑๖๗

ของชำร่วย ฉวีวรรณ ปลูกงาม ๙๗ ม.๙ ต.แสวงหา โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๘๔๒๔

จักสานพลาสติก กัลยา อินทร์โต ๑๑๘ ม.๒ ต.ศรีพราน โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๕๐๖๗

ดอกไม้ชุบยางพารา อุษาฟลอร่า ๒๖ ม.๖ ต.แสวงหา

ดอกไม้สดอบแห้งในขวดแก้ว น้ำผึ้ง ปลูกงาม ๙/๑ ม.๙ ต.แสวงหา

ตะกร้าแม้ว พิกุล วันเพ็ญ เพ็ญจันทร์ ๔๔ ม.๑๐ ต.สีบัวทอง โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๕๑๖๑

ตะกร้าลายพิกุล ทนง ประดิษฐ์ทรัพย์ ๑๕๖ ม.๑ ต.ศรีพราน โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๕๑๘๐

ต้นไม้ประดิษฐ์ กฤษดาพร ทองสมบัติ ๑๓๔/๑ ม.๗ ต.แสวงหา โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๘๔๔๒, ๐๘ ๙๖๖๗ ๑๑๔๒

ต้นไม้ ตุ๊กตาผลไม้ประดิษฐ์ จำเรียง ทองสมบัติ ๕ ม.๗ ต.แสวงหา

ผ้ามัดหมี่ยกตะกอ สมศักดิ์ แย้มพราย ๕๙/๒ ม.๘ ต.วังน้ำเย็น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๐๙๓๘

ผ้าทอมัดหมี่ กฤษณา โพธิ์ศรี ๑ ม.๖ ต.วังน้ำเย็น โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๙๗๔๒

อุษา ฟลอร่า ๒๖ ม.๖ ต.แสวงหา (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพารา )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๘๑๑๑

อำเภอวิเศษชัยชาญ

กะลาประดิษฐ์ คาน ภู่บำเพ็ญ ๙๙/๕ ม.๖ ต.ท่าช้าง โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๒๓๗๑

กระเป๋าถือสตรี ตะกร้าหูหิ้วกลีบบัว ประยงค์ รอดเสียงล้ำ กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ ๔๗/๒ ม.๒ ต.ตลาดใหม่ โทร. ๐๘ ๖๑๓๕ ๐๒๘๒
กระเป๋าสานจากผักตบชวา กลุ่มเทศบาลบางจัก ต.บางจัก โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๒๔๒๓

กลุ่มแม่บ้านตำบลยี่ล้น ๗๑ ม.๓ ต.ยี่ล้น (จำหน่ายข้าวตังดิบสำหรับทำข้าวตังหน้าปลาแห้ง ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวตังหน้าน้ำพริกเผา )
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตจักสาน วรรณา รวยทรัพย์ ๖๕/๒ ม.๒ ต.ตลาดใหม่ โทร. ๐๘ ๑๗๗๐ ๕๙๑๕, ๐ ๓๕๖๐ ๗๘๘๒
เกษมวิเศษ ๖๔/๓ ม.๔ ต.ตลาดใหม่ โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๙๐๙๓ (จำหน่ายกระถางดินเผา) ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ กิโลเมตรที่ ๓๖ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.)

โคมไฟและตะกร้าหวาย ประเสริฐ สงวนงาม ม.๒ ต.ม่วงเตี๊ย
แจกันหุ้มผักตบชวา ๓๙ ม.๗ ต.ไผ่ดำพัฒนา โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๖๒๑, ๐๘ ๑๓๘๕ ๔๙๔๗ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ดำพัฒนา ๔๒ ม.๖ ต.ไผ่ดำพัฒนา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา มนัสนันท์ สว่างศิลป์ ๖๔/๒ ม.๑๐ ต.บางจัก โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๒๔๒๓, ๐๘ ๔๐๕๖ ๙๘๒๔,

ตะกร้าหวาย (หูหิ้ว) วรรณา รวยทรัพย์ ๖๕/๒ ม.๒ ต.ตลาดใหม่ โทร. ๐๘ ๑๗๗๐ ๕๙๑๕, ๐ ๓๕๖๐ ๗๘๘๒
พระพุทธรูปทองเหลือง ศักดา มินทานนท์ ๑๒/๒ ม.๖ ต.หัวตะพาน โทร. ๐๘ ๖๐๑๑ ๘๒๗๔
ศูนย์สาธิตกลุ่มจักสาน ม.๒ บ้านตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่

วิเศษเซรามิก ๗๓ ม.๓ ต.ศาลเจ้าโรงทอง โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๗๖๗ (จำหน่ายชาม ถ้วย โถ เครื่องเบญจรงค์ เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๒๐๔๙

อำเภอสามโก้

ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด กฤต เฟื่องฟูรัตน์ ๑๗๙/๑ ม.๑ ต.อบทม
ตัวหนังใหญ่ วีระ มีเหมือน ๑๑๙ ม.๔ ต.มงคลธรรมนิมิตร โทร. ๐๘ ๑๕๙๑ ๐๙๕๑ (รับทำและเปิดสอน มีพิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่และโขนชักรอกและเปิดสอน)

ผ้าฝ้ายมัดย้อม ทอมือ สุมาลี จ่างผล ๑๐ ม.๑ ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๗๓๐๔, ๐๘ ๙๒๒๕ ๓๘๑๘

ลายกระจก ฉันทนา ไหลอุดมพานิชย์ ๑๐๕ ม.๖ ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๐๕๒๙

สร้อยลูกปัด วรนุช ประทุมศิริ ๑๑๗ ม.๓ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ โทร. ๐๘ ๙๙๐๔ ๘๕๒๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๗๕๕๖


ไทรักถิ่น:
 ข้อมูลงานประจำปี จังหวัดอ่างทอง

   งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและงานกาชาดประจำปี เป็นงานประจำปีของชาวอ่างทองที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ช่วงระหว่างปลายเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมของทุกปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งด้านวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ การแสดงจำหน่ายและสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การออกร้าน การประกวดกุลสตรีเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวนา รวมทั้งมหกรรมต่างๆ มากมาย งานนี้จัดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

   งานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมก จัดขึ้นบริเวณวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเดือนมีนาคม เป็นงานนมัสการและสมโภชพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาท 4 รอย และช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นงานแข่งเรือยาวประเพณีและการประชันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

   งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย ภายในงานมีการนมัสการและสมโภชสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระมหาพุทธพิมพ์ โดยจัดขึ้นราวเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดของทุกปี

   งานลอยกระทงวัดสี่ร้อย ในวันลอยกระทงของทุกปี มีการจัดงานบนถวายพลุหลวงพ่อป่าเลไลยก์ซึ่งชาวอ่างทองนับถือว่าศักดิ์สิทธ์พร้อมไปกับงานลอยกระทง

   งานเชิญเจ้าพ่อกวนอูและงานแห่มังกร จัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปี บริเวณตลาดเมืองอ่างทอง ภายในงานมีการเชิญเจ้าพ่อกวนอู การแห่มังกร งานออกร้านสินค้าราคาถูกพาเที่ยววัดม่วง จ.อ่างทอง

   วัดม่วงตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร

การเดินทาง
   ถ้าตั้งต้นจาก กรุงเทพไปตามถนนสายเอเชีย แล้วเข้าตัวเมืองอ่างทอง
ผ่านตลาดแล้วเลี้ยวขวา ผ่านหน้าเรือนจำ เจอทางแยกเลี้ยวซ้าย(ไปสุพรรณบุรี)
ไปตามเส้นทางสายโพธิ์พระยาท่าเรือ วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ เห็นพระพุทธรูปแต่ไกล

สิ่งที่น่าสนใจ

    พระอุโบสถกลางดอกบัวที่ใหญ่ที่สุด ภายในมีภาพวาดประวัติพระพุทธเจ้า
รอบๆ พระอุโบสถมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ
วิหารแก้ว พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก รูปปั้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สวรรค์ เทพเจ้าต่างๆ ทั้งของจีนและพราหมณ์ พระอรหันต์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
รูปปั้นเปรตขนาดใหญ่ จำลองเมืองนรก เวสสันดรชาดกกัณฑ์ต่างๆ
ศึกบางระจันที่มีนายทองดอกนายทองแก้วคนดีแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เข้าร่วม
ขุนช้างขุนแผนตอนสำคัญๆ เทวดาประจำปีเกิด ฯลฯ


ไทรักถิ่น:


        อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” ขนาดหน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 1 ศอก 19 นิ้ว หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทอง พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสนเดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสวมเกตุสมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2528 นับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวย งามมากอีกองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีวังปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย
ที่มา: http://www.tat.or.th/travelplacedet.asp?prov_id=15&id=3239     

 

     นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ